SzybkiMaro

10 tekstów – auto­rem jest Szyb­ki­Maro.

Żyję, widzę i nie ro­zumiem, żyje w świecie, który ktoś wy­mys­lił, nieza­dając so­bie tru­du, żeby go mnie wyjaśnić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 października 2011, 11:25

To ta­kie iry­tujące, zep­suć coś na czym tak bar­dzo za­leżało i nie wie­dzieć jak to naprawic.

Ma bez­radność mnie dobija 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 marca 2011, 20:01

Tak długo jak wie­rzysz w swoją bez­radność, po­zos­ta­jesz bez­radny, choć myślisz rozsądnie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 stycznia 2011, 08:26

Przy oder­wa­nych dżwiękach upa­jam się ob­ra­zami włas­ne­go pomysłu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2010, 20:44

Tak oczy­wiście, wyb­rałem mil­czeć, inaczej zniszczę... Proszę wy­baczyć, że brak mi sił 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 grudnia 2010, 12:07

Nadzieja tak nadzieja! Raczej śmie­szna wiara w sens przyszłości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 grudnia 2010, 15:30

Nie wiem jak wy­powie­dzieć to... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2010, 21:31

Bo Twój uśmiech da­je więcej wiary w ten świat, niż ja­kakol­wiek religia 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 listopada 2010, 07:02

...żebyś uśmie­chneła się tyl­ko dla mnie 

myśl
zebrała 46 fiszek • 14 listopada 2010, 18:14

Sie­dzieć w pier­wszym rzędzie z pi­wem w dłoni i pat­rzeć na ko­niec świata! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 listopada 2010, 21:47
SzybkiMaro

Bo Twój uśmiech daje więcej wiary w ten świat, niż jakakolwiek religia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SzybkiMaro

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność